Ons onderwijs

WereldKidz Achtbaan een openbare school. Een school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn 
maatschappelijke, godsdienstige of culturele achtergrond met aandacht voor respect en actieve
tolerantie.

Op onze school willen we Boeiend onderwijs geven, onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Een
onderwijsconcept, waarbij de kerngedachte is dat de leerweg op een natuurlijke manier moet
aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van alle leerlingen.

Onderwijs moet vooral boeien!

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten. Daarbij maken we gebruik van:
  • Coöperatief leren
  • Meervoudige intelligentie
  • Kwaliteit willen leveren en laten zien
  • Een uitdagende leeromgeving
  • Reflecteren op je werk
Daarnaast willen we onderwijs geven met aandacht voor: Leren in de 21ste eeuw met 21st Century
Skills en Engels vanaf je eerste schooldag!

Coöperatief leren

Een ander woord is ook wel samenwerkend leren. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

Meervoudige Intelligenties

De grondlegger van de Meervoudige Intelligenties (MI) is Howard Gardner. Het uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij ‘meer of minder intelligent’ is. Gardner omschrijft intelligentie als de bekwaamheid een probleem op te lossen of een resultaat aan te passen. Hij spreekt van meervoudige intelligenties omdat hij vindt dat er meerdere manieren zijn om intelligent te zijn. De een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal. De ander ziet snel verbanden of logische gevolgen. Een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes. Gardner onderscheidt in zijn basiswerk: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1983) zeven intelligenties. Later (1995) heeft hij een achtste, de natuurgerichte intelligentie, toegevoegd.

Kwaliteit willen leveren en laten zien

Als school monitoren we op diverse manieren of we de kwaliteit leveren die we willen leveren. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van de kinderen in de breedste zin van het woord. We brengen daarom zelf vorderingen in kaart, checken met regelmaat of we nog doen, wat we zeggen te doen. Soms intern binnen het team, maar ook samen met ouders of kinderen door enquêtes of in gesprek.

Een uitdagende leeromgeving

Een uitdagende leeromgeving, is een leeromgeving die:
– de kinderen betrokken maakt bij het leren;
– de kinderen motiveert om te leren;
– de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) stimuleert.

Daarnaast krijgt het kind in een uitdagende leeromgeving de ruimte om zelf invloed uit te oefenen op zijn/haar leerprocessen. Het kind leert zich daardoor verantwoordelijk te voelen voor zijn/haar eigen gedrag en leerresultaten.

Reflecteren op je werk

De kinderen leren over hun eigen werk na te denken en hierdoor krijgen zij meer inzicht in hun kwaliteiten. Op basis hiervan kunnen plannen gemaakt worden om zichzelf te verbeteren.