Missie en visie

De missie van WereldKidz Achtbaan is: 

WereldKidz Achtbaan wil jonge mensen op weg naar volwassenheid onderwijzen en begeleiden, zodat zij zo goed mogelijk toegerust zijn om vorm en inhoud te geven aan hun eigen toekomst en hun leef- en werkomgeving in de wereld van nu en morgen.

De visie van WereldKidz Achtbaan is: 

WereldKidz Achtbaan is een openbare basisschool waar leerkrachten en kinderen door een actieve interactie met elkaar in een rijke leeromgeving leren om het optimale uit zichzelf te halen.  Leren begint bij nieuwsgierigheid wekken, geboeid raken en uitgedaagd worden en bewegend leren vergroot het zelfsturend vermogen..

Het motto van WereldKidz Achtbaan is: 

“avontuurlijk leren”


Onze visie op leren gaat uit van de volgende uitgangspunten:
 

  •     fijn voor je brein = leren 

In onze visie kan het versterken van het neurologische systeem bij kinderen, niet ontbreken. We schenken ruim aandacht aan de zintuiglijke prikkelverwerking. Dit is het vermogen om adequaat te kunnen reageren op prikkels uit de omgeving. Hoewel zintuiglijke prikkelverwerking niet zichtbaar is, vormt het de basis om tot schoolse vaardigheden te komen. En dat is van belang om tot optimaal leren te komen.  
Het zijn juist deze systemen, die ervoor zorgen dat het lichaamsgevoel versterkt wordt en in balans komt. Het lichaamsgevoel is essentieel om de aandacht te richten, om tot concentratie te komen. En met voldoende aandacht en concentratie is er een basis gelegd om het zelfsturend vermogen verder te ontwikkelen. Een dergelijk aanbod versterkt de samenwerking tussen beide hersenhelften en dat is fijn voor je brein. Het zelfsturend vermogen is belangrijk voor het uitvoeren van dagelijkse, schoolse en (complexe) handelingen.

  •     leren en bewegen

Ervaringsgericht leren in een bepaalde context draagt bij aan een betere opslag van de lesstof in het geheugen!  Door de lesstof te koppelen aan een beweging, interactie of spel, wordt de leerstof opgenomen terwijl tegelijkertijd één of meerdere zintuigsystemen aan het werk zijn.
Zoals het horen, zien, voelen en bewegen. Dat maakt dat de op te nemen informatie ondersteund wordt vanuit de zintuigsystemen en daardoor vaak gemakkelijker onthouden wordt.  

In deze rijke leeromgeving en door het geleerde toe te passen in nieuwe situaties, zorgt dit voor een betere opslag van de lesstof in het lange termijn geheugen.

Het onderwijs op Achtbaan wordt zodanig aangeboden dat de lesstof op verschillende leer/werkplekken en middels verschillende activiteiten door de kinderen wordt verwerkt. 

We nemen het aanspreken van de zintuigsystemen mee in het aanbod en in de werkplekken. Er zijn heel veel mogelijkheden waarop het neurologisch systeem het leren ondersteund.

Het vermogen om adequaat te kunnen reageren op prikkels ontwikkelt zich door het inzetten van de zintuigen. Door het natuurlijk ervaren hiervan. Door te bewegen, uit te proberen, te spelen, te voelen, te horen, te zien, te ruiken en te proeven gebruik je al je zintuigen. Dit geeft een keten aan neurologische ontwikkelingen en aan een optimale samenwerking tussen de beide hersenhelften. 

  • leren is sociaal-interactief; je leert door een actieve interactie met anderen en met je omgeving.
  • leren is construeren; nieuwe kennis moet actief aan bestaande kennis worden gekoppeld.
  • leren is een zelfregulerend proces; iemand moet zich eigenaar voelen van zijn/haar eigen leerproces. Belangrijk hierbij is het weten wat het doel, het nut en weten wat de beste manier van leren is voor hem/haar. Dit verhoogt de motivatie om te leren en daarmee de tijd dat een kind aan het leren besteedt. Leren is een reflectief proces; je leert door terug te kijken en door fouten te maken. Hoe heb ik het gedaan, wat heb ik geleerd, wat vond ik moeilijk of juist gemakkelijk, welke talenten heb ik ingezet en wat doe ik een volgende keer? Tekst toevoegen ...